• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 


   เมื่อวันนี้ (22 มิ.ย. 63) ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก


โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาร่วมในกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แสดงพลังสตรีในการน้อมนำพระราชดำรัส “สืบสานรักษาและต่อยอด” สู่การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สานพลังภาคีการพัฒนาสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักบวร มีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการปลูกต้นไม้  สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


โดยมีกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก กิจกรรมการมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้แทนกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชน เพื่อนำไปขยายผลแก่ชุมชนกิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัว “เติมน้ำ เติมบุญ” จากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวร โดยได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามโครงการ ขอนแก่นมีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น และกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาตามโครงการจัดทำธนาคารอาหารชุมชน Food bank ของจังหวัดขอนแก่น

Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น