• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

จังหวัดขอนแก่น เปิดให้บริการประชาชนแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์ (Drive Thru Service)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จังหวัดขอนแก่น เปิดให้บริการประชาชนแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์ (Drive Thru Service)


      วันนี้ (20 เม.ย. 63) ที่หน้าศาลากลาง (หลังเก่า) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดให้บริการประชาชนแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์ (Drive Thru Service)


จังหวัดขอนแก่นกำหนดทิศทางในการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอังฉริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City)


ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดขอนก่น และขอคัดถ่ายเอกสารทางทะเบียนราษฎรเพื่อนำไปทำธุรกรรมในเรื่องต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการใช้บริการโดยปกตินั้นประชาชนจำเป็นต้องลงจากรถยนต์เพื่อเข้ามาติดต่อและรอรับริการตามลำดับ ทำให้เกิดความไม่สะดวกและเสียเวลา ดังนั้น จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักทะเบียนจังหวัดขอนแก่น จึงเปิดการให้บริการประชาชนแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์ (Drive Thru Service) ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยยกเอาบริการที่สามารถทำได้รวดเร็วมาไว้ในห้องบริการประชาชนแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนทศในกายกระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมีเงื่อนไขการให้บริการ ประกอบด้วย 1. งานบริการที่เปิดให้บริการ ได้แก่ การคัดและรับรองเอกสารข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 2. ผู้ขอรับริการต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว งานบริการอื่นที่มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน มีการตรวจสอบเอกสารมาก เช่น งานทะเบียนทั่วไป กรณีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน หรือกรณีที่ต้องมีการสอบสวน สามารถใช้บริการได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่น หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น 3. ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองเอกสารได้คนละไม่เกิน 2 รายการ 4. เปิดบริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น