• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร เข้ารับรางวัลวชิรนุสรณ์ ประจำปี 2562

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร  เข้ารับรางวัลวชิรนุสรณ์ ประจำปี 2562


พลโทกิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร  เข้ารับรางวัลวชิรนุสรณ์ ปูชนียบุคคล “ตัวอย่างแห่งชาติ ”  สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี – รังสิต เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร


โดยคณะกรรมการสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย(เครือข่ายภาคี)กำหนดมีการพิจารณาบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานเอกชนประชาชน เพื่อรับรางวัลปูชนียบุคคลตัวอย่าง ในสาขาด้านต่างๆ โดยสรรหาบุคคลองค์กรที่ปฎิบัติงานทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนสังคมและประเทศชาติ ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวัผลตอบแทนใดๆในลักษณะจิตอาสา ยึดมั่นในคุณงามความดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีและน้อมนำแนวพระราชดำริหรือหลักการทรงงาน หรือศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์. เพื่อเป็นการยกย่องเกลียดและสดุดีเผยแพร่คุณงามความดีผลงานของบุคคล องค์กร หรือกน่วยงาน ที่สร้างผลงานเป็นคุณประโยชน์ให้กับประชาชน สังคมและประเทศชาติ         
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น