• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย และ การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และตราด ระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.พ.62

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย และ การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และตราด  ระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.พ.62


       เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62 พล.ท. กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และ คณะฯ ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  รับฟังการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของ กองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรี และตราด และหน่วยปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หน่วยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ พร้อมกับได้มอบแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในมิติด้านการป้องกัน ด้านการสนับสนุนการสกัดกั้นปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา คืนคนดีสู่สังคม ให้เห็นผลเชิงประจักษ์โดยเร็ว รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวสาร ด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม


และเมื่อ 26 ก.พ. 62 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนและจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านคลองเจ้า  หมู่ 2 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ประธานกองทุน คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้กล่าวเปิดอบรมให้ข้าราชการ และผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมใจกัน เป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ช่วยเหลือทางราชการในการแจ้งข่าวสาร ด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และร่วมช่วยกันจัดระเบียบสังคม กับขอให้ดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งในชุมชน อันจะนำมาซึ่งความผาสุกต่อไป จากการตรวจเยี่ยมของคณะฯ พบว่าชุมชนบ้านคลองเจ้าปฏิบัติงานได้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ในการเฝ้าระวังและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น