• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สนพ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ที่จ.ขอนแก่น เปิดแนวคิดหลักการจัดทำแผนฯ เป็นรายภูมิภาค

สยามไทยแลนดื นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สนพ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ที่จ.ขอนแก่น เปิดแนวคิดหลักการจัดทำแผนฯ เป็นรายภูมิภาค


     วันที่ 4 ธ.ค.61 ที่ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ได้จัด“เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ หรือ Public  Hearing ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้น ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาชน เข้าร่วมเวทีครั้งนี้กว่า 300 คน


รองผู้อำนวยการ สนพ. กล่าวว่า ร่างแผน PDP ฉบับใหม่มีประเด็นสำคัญที่แตกต่างจากแผน PDP ฉบับที่ผ่านมาคือ ระยะเวลาช่วงปลายแผนจะสิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2580 จากเดิมปี 2579 นอกจากนี้ การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าร่างแผน PDP ฉบับใหม่ได้มีการคำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Isolated Power Supply : IPS) รวมถึงการพิจารณาถึงความสมดุลของระบบไฟฟ้าตามรายภาครวมอยู่ด้วย

สำหรับหลักการสำคัญในการจัดทำร่างแผน PDP จะให้ความสำคัญ 3 ด้านคือ 1. ด้านความมั่นคง (Security) สร้างสมดุลระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 2. ด้านราคา (Economy) โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่การที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตเอง (Prosumer) ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ การเดินสายรับฟังความคิดเห็นได้ดำเนินการมาแล้วในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งนี้เป็นเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยกระทรวงพลังงานจะเดินสายต่อเนื่องไปยังภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นจะมีเวทีสรุปความเห็นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ และผลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ สนพ. จะรวบรวมเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่ และจะสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น