• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบเขื่อนฯ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบเขื่อนฯ

       วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมมอบเช็คสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน/โรงเรียน/วัด ในพื้นที่เขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล ณ หน้าที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้.-
๑. โครงการค่ายศิลปะ ครั้งที่ ๒ ของโรงเรียนโนนกลาง ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒. สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ระดับประเทศ ของโรงเรียนบ้านแหลมทอง ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. สนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องครัว ชุมชนบ้านอ่างประดู่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๔. สนับสนุนวสดุ-อุปกรณ์ ในการเทลานรอบอุโบสถ วัดหนองมะเกลือ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. สนับสนุนเป็นเจ้าภาพงานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดหัวเห่วพัฒนา ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น