• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

"ภูตะคา ชัยเชาวรัตน์..เปิดเวทีรับฟังปัญหาของภาคีเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ" (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

"ภูตะคา ชัยเชาวรัตน์..เปิดเวทีรับฟังปัญหาของภาคีเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ" (มีคลิป)

นายภูตะคา ชัยเชาวรัตน์ นักธุระกิจจิตอาสา และหนึ่งในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่ง ได้จัดเวทีสัมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้พิการ เรื่อง "ผู้พิการกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง" 
ในการจัดสัมนาครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก..... วัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของผู้พิการทุกประเภท โดยผ่านผู้นำภาคีเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ เพื่อระดมความคิดรวบรวมนำความคิดจากผู้พิการเหล่านั่นโดยตรง มากลั่นกรองเป็นแนวนโยบายของพรรคที่ชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทุกประเภทของพรรค และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ของรัฐบาลที่วางไว้ เพื่อดูแลพี่น้องคนพิการทุกกลุ่ม รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีอยู่ในสังคม ให้ได้รับการดูแลอย่างถูกจุดทั่วถึงเท่าเทียม และเป็นธรรม ทั่วประเทศต่อไป
โดยการสัมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายณรงค์ มาวันเสาร์ นายกสมาคมผู้พิการภาคตะวันออก และ เป๋ คลองเตย มณี ผู้นำกลุ่มผู้พิการรักประชาธิปไตย เข้าร่วมในการสัมนาในครั้งนี้
โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ เมืองพัทยา ในวันที่ 26-27ตุลาคม61 ที่ผ่านมา
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

"ภูตะคา ชัยเชาวรัตน์..เปิดเวทีรับฟังปัญหาของภาคีเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ" 

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น