• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น ได้นำกลุ่มคนพิการด้านร่างกายและทางสติปัญญา ศึกษาดูงานด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น ได้นำกลุ่มคนพิการด้านร่างกายและทางสติปัญญา ศึกษาดูงานด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
    


      18 ธค.  62 นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัด ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมงานได้นำกลุ่มคนพิการทางด้านร่างกายและสติปัญญา เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ซึ่งมีนายชัยวัฒน์ ชิณเชรษฐ์ ช่างระดับ 7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ พร้อบกับนายวงเดือน สำราญบำรุง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนอินทร์แปลง ต. ทุ่งโป่ง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ที่เป็นเครือข่ายร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ด้วยทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัด ขอนแก่น ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่สังคม พัฒนาคน พัฒนา งาน ของ คนพิการ เกรด เอ ภายใต้กิจกรรมการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกทักษะด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับคนพิการให้มีอาชีพมีรายได้ดูแลตนเองไม่เป็นภาระต่อสังคม จึงได้นำกลุ่มคนพิการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไป
   
ในการนี้ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีนางเจนจิรา บุตรพรม ช่างระดับ 5 เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น