• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รองผอ.รมน.ขอนแก่น พบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รองผอ.รมน.ขอนแก่น พบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
พล.ต. กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑) โดย จ.ขอนแก่น ดำเนินการร่วมกันกับ กอ.รมน.จังหวัด ข.ก., อบจ.ขอนแก่น และ กศน.จ.ขอนแก่น จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๓ วัน ๒ คืน) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ได้กล่าวถึงการปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์
พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้รักสามัคคี
ยึดมั่นศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง เพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือพันธะวาศิษฏ์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่นภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
............. ...... ...... ...... ..................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น