• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สมัชชาสุขภาพขอนแก่น สานพลังภาคีเครือข่าย เดินหน้าประกาศเจตนารมณ์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สมัชชาสุขภาพขอนแก่น สานพลังภาคีเครือข่าย เดินหน้าประกาศเจตนารมณ์ 

สมัชชาสุขภาพขอนแก่น เปิดเวทีสานพลังภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พัฒนาศักยภาพภาคพลเมืองในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะไม่ทอดทิ้งกลุ่มคนเปราะบาง
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 “สานพลังภาคี เพื่อสุขภาวะคนขอนแก่น” และปาฐกถาเรื่อง สานพลังเครือข่าย สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะคนขอนแก่น โดยมี นายวิรัช มั่นในบุญธรรม ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณะประโยชน์ และภาคประชาสังคม ประมาณ 100 คน เข้าร่วมการประชุม
และเปิดเวทีเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเมืองและสุขภาวะของคนขอนแก่น” โดย นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น, คุณวงศ์วิวรรธ ธนูศิลป์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น, อ.ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน และภาพอนาคตการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นชุมชนร่วมใจ ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะของคนขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบาง และประเด็นการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
จากนั้น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันลงนาม และประกาศเจตนารมณ์ 3 เรื่อง ดังนี้ 1.จะร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงการใช้เพื่อการออกกำลังกาย และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้ความรู้ รณรงค์ สร้างความตระหนักตื่นตัว ส่งเสริมให้มีระบบและโครงสร้างที่ส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างจริงจัง 
2.จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคพลเมืองในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการบูรณาการแผนความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และ 3.จะไม่ทอดทิ้งกลุ่มคนเปราะบาง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสิทธิเท่าเทียม
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไม่ว่าภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ มีเป้าหมายที่สำคัญคือ ให้เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ รวมถึงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนและหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะของคนขอนแก่น มีสาระสำคัญคือพัฒนาศักยภาพภาคพลเมืองในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการแผนความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบาง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้มีสิทธิเท่าเทียม โดยเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้และเข้าถึงสิทธิ การเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษา และการเข้าถึงสิทธิด้านการมีงานทำ และการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน มีสาระสำคัญคือการขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง
ด้าน นายวิรัช มั่นในบุญธรรม ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เราทราบดีว่า ภาคีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ยังมีอุปสรรคและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากมาย ในวันนี้ เราจะต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ทำงานอย่างจริงจัง ตามมติที่ได้ประกาศของพวกเราร่วมกันในวันนี้ และหวังว่าจะได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำให้แนวทางการพัฒนาของเราบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับการก้าวเดินของสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นในอนาคต จะร่วมมือ สานพลังเครือข่าย เพื่อสร้างสุขภาวะคนขอนแก่น จะตั้งใจคิดค้นงานใหม่ๆ ให้การหนุนช่วยกันและกัน เพื่อสร้างเมืองขอนแก่นให้น่าอยู่ และเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในนาม “สมัชชาคนขอนแก่น ปี 2562”            เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
            บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
            (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น