• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผวจ.สระแก้วพร้อมคณะ เปิดโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม

ผวจ.สระแก้วพร้อมคณะ เปิดโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาด และแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามนโยบายการใช้หลักทัณฑวิทยา ของกรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนา เป็นสวัสดิการในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขัง ใกล้พ้นโทษ และในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม
ซึ่งเรือนจำจังหวัดสระแก้ว จะจัดอบรมวันที่ 1 - 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นผู้ต้องขังที่เหลือโทษไม่เกิน ๖ เดือน หลักสูตรอบรมคือ ทักษะชีวิต การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม การปรับเปลี่ยนทัศนคติ/พฤติกรรม การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพระยะสั้น และการวางแผนชีวิตหลังพ้นโทษ
                         
จากนั้น ผู้ว่าฯ และคณะเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปลดปล่อย และเยี่ยมห้องสมุด ชมการสาธิตการวาดรูปลายเส้นของผู้ต้องขัง และการนวดฝ่าเท้าของผู้ต้องขังหญิง พร้อมได้ชมการสวนสนามของผู้ต้องขังชาย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เรือนจำฯ ได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน เอกชน เข้าร่วมหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ /รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น