• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยว

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิส ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยว


สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยให้ นายสรรเพชญ ศรีสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญกับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่เป็นอย่างมาก และสภาได้มีการแต่งตั้งคณะทํางาน รองประธาน เลขาธิการ กรรมการและที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการแล้ว


สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวให้เป็น ไปอย่างราบรื่น ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อน
.
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (สมัยปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘)
* นายสรรเพชญ ศรีสวัสดิ์ : ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
* นายตรรก ศิริวรรณ : รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
* นายธนากร จงรักษ์ : รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
* นายเกริกกฤษดา ทองแก้วสวัสดิ์ : เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่


สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ดังนี้
.
* ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
* พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาด
* ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
* ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่


สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างมั่นคง
..........................
ข่าวโดย วิระศักดิ์ บัวคำ ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.กระบี่


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น