• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

กศน.ขอนแก่น จัดโครงการการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นสู่เมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กศน.ขอนแก่น จัดโครงการการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ขอนแก่นสู่เมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน


     วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00น.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน. อำเภอทั้ง26แห่งและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ขอนแก่นสู่เมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  2 เมษายน2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานกศน. จังหวัดขอนแก่น


นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี
ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างสูง ที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นสู่เมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันนี้ 
 

ซึ่งในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็น “เจ้าฟ้านักอ่าน” ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการรู้หนังสือ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติโดยได้ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ว่า “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้”และเป็น “วันรักการอ่าน” ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
 

การอ่านถือเป็นเครื่องมือสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งการอ่านเป็นหัวใจของการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ ขอชื่นชมหน่วนงาน สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการอ่านในจังหวัดขอนแก่น ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา กศน.และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  
 ผมขอขอบคุณสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการจัดงานในครั้งนี้ตลอดจนภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ที่ร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ และขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้กำหนดไว้ทุกประการ 
 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นสู่เมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บัดนี้
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น