• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จ.ลำพูน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จ.ลำพูน


    ในวันที่ 18 เม.ย.62 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ได้เรียนเชิญ พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมบุญนาค โรงเรียนบุญโญปถัมภ์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ทางราชการ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนพื้นที่รวมตัวสร้างเครื่อข่ายเฝ้าระวังป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น