• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รจ.สระแก้ว " จัดเยี่ยมพบญาติแบบใกล้ชิด " ประจำปี 2561

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รจ.สระแก้ว " จัดเยี่ยมพบญาติแบบใกล้ชิด " ประจำปี 2561

              วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันพบญาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ภานในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว 
นายอาทิตย์ ประเศียรศรี ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ญาติผู้ต้องขัง โดยเปิดการเยี่ยมแบบใกล้ชิดตั้งแต่วันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 ซึ่งปฏิบัติตามแผนให้สอดคล้องกับนโยบายกรมราชทัณฑ์/กระทรวงยุติธรรม และแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 25659 - 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ด้วยหลักการและเหตุผล กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายที่ที่ชัดเจนให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการจัดให้มีการพบญาติใกล้ชิดตลอดทั้งปี หรือเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัด และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพบญาติแบบใกล้ชิดภายในเรือนจำ ในลักษณะแบบเยี่ยมถึงตัวไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถนำอาหารมารับประทานร่วมกับครอบครัวได้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัว เพื่อคลายความวิตกกังวล มีสุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมที่จะปรับตัว และอยู่ในเรือนจำรู้จักรักษาระเบียบวินัยอย่างปกติสุข มีผลดีต่อการควบคุม และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของญาติและประชาชน พร้อมกันนั้นยังเป็นการเปิดเรือนจำสู่สังคม ให้ญาติ ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้สัมผัสและพบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เกิดความรู้ ความเข้าใจในงานของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มากขึ้น
ในการเปิดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดครั้งนี้ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คาดว่าผลที่จะได้รับคือ 1. เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ และมีกำลังใจ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกเรือนจำเป็นไปในทางที่ดี 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ต้องขัง และครอบครัว 3.เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และ 4. เป็นการเปิดเรือนจำสู่สังคมให้ญาติ ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเข้าใจในงานราชทัณฑ์มากยิ่งขึ้น
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ได้ควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิงทั้งสิ้น จำนวน 2,238 คน และมีผู้ต้องขัง เข้าข่ายที่ได้รับการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นกลาง - ชั้นเยี่ยม จำนวน 1,723 คน แต่ที่มีญาติมาจองเยี่ยมทั้งชายและหญิง จำนวน 616 คน
ในวันและเวลาดังกล่าว นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ได้พบปะและให้กำลังใจกับญาติ และผู้ต้องขัง พร้อมกันนั้น ได้ให้ญาติท่านหนึ่งไม่ประสงค์จะออกนามมาแสดงความรู้สึกต่อการเข้าญาติภายในเรือนจำ และขอชื่นชมต่อนโยบายกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ภาพ/ข่าว
ภัทรพล มานะสร้าง
วุฒิ เขียวศิริ ผอ.ศูนย์ข่าว นสพ.พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น